VIZITAȚI MUZEUL CINEGETIC DIN SIBIU VISIT THE AUGUST ROLAND VON SPIESS (1864 – 1953) MUSEUM IN SIBIU

Muzeul Cinegetic din Sibiu poartă numele uneia dintre personalităţile importante ale oraşului Sibiu de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: colonelului August Roland von Spiess, vânător al Casei Regale a României în timpul regelui Ferdinand I.  Deschis în anul 1966, muzeul a fost primul cu acest profil la nivel naţional, fiind găzduit în reşedinţa Von Spiess, donată de fiicele colonelului în acest scop.  Colecţia cuprinde un număr de aproximativ 1600 piese. Muzeul este deschis de miercuri până duminică, între orele 9 și 17.

The Museum of Hunting is named after one of the important personalities of the city of Sibiu in the late 19th and the early 20th centuries: Colonel August von Spiess, the Keeper of the Royal Hunting under the King Ferdinand I of Romania.  The Museum opened as the first of its profile on the national level, in the year 1966, being accommodated in the Von Spiess residence, donated on this porpoise by the Colonel’s daughters.  The collection comprises about 1600 items. The museum is opened to the public from Wednesday to Sunday, between 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

“Nu-mi pot imagina aceste păduri minunate, aceste stânci şi aceşti munţi fără neastâmpărul lupului, fără râsul cu blana pătată, fără mistreţul scurmător, mândrul cerb şi ursul voinic. Ei sunt viaţa şi poezia pădurilor străvechi, nestematele acestor păduri minunate ale Carpaţilor. Fie ca o soartă binevoitoare să ocrotească multe generaţii de-a rândul aceste creste înalte deasupra cărora doar zăganul cu pieptul auriu să descrie cercuri largi în marea azurie a eterului şi cutezătoarea acvilă să mai poată scruta întinderile necuprinse în căutarea prăzii. Dumnezeu să-i aibă în pază!”

“I can not imagine these wonderful woods, these rocks and these mountains without the wolf’s restlessness, without lynx with spotted fur, without wild-boar, without proud deer and strong bear. They are the life and poetry of ancient woods, the gems of these wonderful woods of Carpathians. I pray for a good fate to preserve these high peaks, over just the bearded vulture with a golden chest will make large circles in the azure sea of ether and the brave eagle will still look in the endless landscapes, in search of prey. God be with them!”

(A. R. VON SPIESS)

COPILĂRIA
August Roman Roland von Spiess von Braccioforte zu Portner und Höflein s-a născut la 6 august 1864 la Przemyśl în Galiţia (Polonia de astăzi). Părinţii săi au fost August Friedrich Spiess von Braccioforte , ofiţer de carieră în armata austro-ungară şi Silvia, baroneasă de Portner şi Höflein. Mama sa a fost cea care l-a îndrumat în primele experienţe legate de cunoaşterea şi înţelegerea naturii. ”Era foarte frumos ce spunea mama pe atuncea” scria Spiess în 1931, amintindu-şi de perioada copilăriei când mama îi era aproape în dorinţa lui de a cunoaşte lumea.
”Dragostea pentru natură se poate câştiga prin educaţie, de cele mai multe ori însă este o moştenire de la părinţii entuziasmaţi de natură, sau este chestie de atavism de la vreun strămoş. La mine au fost cu siguranţă amândoi factorii…”.
A.R. von Spiess a trecut din şcoală în şcoală după cum a fost mutat tatăl de la o garnizoană la alta.

În 1875 a fost trimis la Şcoala Militară din Stankt Pölten. Tânărul August R. von Spiess s-a acomodat cu greu rigidităţii şcolii militare obişnuind să încalce regulile militare pentru a putea explora în voie împrejurimile oraşului. Vacanţele le petrece alături de familie. Ceea ce avea în comun cu tatăl său era vânătoarea, acesta fiind un vânător pasionat.

”Îndemnat de mama mea, o entuziastă amatoare a naturii şi educat de părintele meu, un emerit vânător şi ţintaş cu glonte, ochiul meu era deschis pentru farmecul naturii şi al vieţuitoarelor ei…”.

Primele lecţii în practicarea vânătorii le-a luat de la tatăl său. Spiess a fost trimis de tatăl său să se perfecţioneze participând la diverse cursuri.

„Pe vremea când eram încă copil, tatăl meu era un excelent trăgător de alice şi glonţ, mi-a stimulat interesul pentru sportul tirului şi astfel din pricina asta am fost trimis să urmez cursurile şcolii de tragere ale armatei la Bruck a. d. Laita”.

Mai mult, a mers în fabrici de armament cum ar fi în Ferlach (Austria), unde a asistat la experimentări de noi armamente şi a primit informaţii despre diferite tipuri de arme. Toate acestea i-au fost de folos de-a lungul întregii activităţi de vânător.
După terminare Şcolii Militare din Stankt Pölten, a fost admis ca student în cadrul Academiei Militare Tereziene din Wiener-Neustadt. Aici îl cunoaşte pe Arpád Bora von Szemerja, secui din România, ajuns ulterior general, care îi povestea ”în culori exaltate,
despre frumoasa lui patrie transilvăneană, despre pădurile şi urşii de acolo”.
Poveştile şi cântecele tânărului secui precum „Ich Schiess den Hirsch im wilden Forst” şi „Transilvania ţară binecuvântată, ţara belşugului şi a forţei” l-au atras şi au stârnit curiozitatea tânărului August.

ROMÂNIA – PRIMA IMPRESIE
La terminarea studiilor August R. von Spiess a cerut să fie repartizat în 18 august 1885 la Regimentul 64 Infanterie care staţiona în zona Orăştie – Sebeş – Alba, din garnizoana Orăştie. Aici a „găsit o populaţie foarte prietenoasă, faţă de militari, care se compunea din trei naţiuni: saşi, unguri şi români, în mijlocul cărora se găseau mulţi vânători”.
La aceşti vânători localnici Spiess şi-a făcut ucenicia începând de la purtatul câinilor până la regulile stricte legate de vânătoare.

CHILDHOOD
August Roman Roland von Spiess von Braccioforte zu Portner und Höflein was born on August 6, 1864, in Przemyśl in Galiţia (Poland in our days). His parents were August Friedrich Spiess von Braccioforte, a career officer in Austro-Hungarian army and Silvia,
Baroness of Portner and Höflein. His mother was the one who encouraged him to pursue his passion for nature. ”It was very nice what mother was saying then,” Spiess wrote in 1931, remembering his childhood when his mother shared with him the desire to know the world. 

”Love for nature can be gained through education, but it is often a legacy from nature enthusiastic parents, or is a kind of atavism from an ancestor. In my case, certainly were both factors…”.
A.R. von Spiess passed from school to school, as his father was moved from one garrison to another.

In 1875 the young August R. von Spiess was sent to  Stankt Pölten Military School. He hardly accommodated with the strict rules of the military school, he used to break them to explore the surroundings of the city. He spend his holidays with his family. The thing that he had in common with his father was hunting, the latter being a passionate hunter.
”Encouraged by my mother, an enthusiastic amateur of nature and educated by my father, an emeritus hunter, and shooter, my eyes were opened to the charm of nature and its creatures…”.
August Roland von Spiess received his first hunting lessons from his father. Spiess was sent by him to be trained, participating in various courses.
„When I was a child, my father was an excellent shooter, he stimulated my interest in hunting, and because of this, I was sent to attend the army shooting school’s courses, at Bruck a. d. Laita”.
Moreover, Spiess went in armament factories, such as the one in Ferlach (Austria), where he witnessed tests on new armaments and received informations about different types of weapons. All these have been helpful throughout his entire hunting activities. After graduation from the Military School of Stankt Pölten, he was admitted as a student in the Theresian Military Academy of Wiener-Neustadt. Here, he met Arpád Bora von Szemerja, a Székely from Romania, that later became a general, who told him ”in exalted colors, about his beautiful Transylvanian homeland, about its woods and bears”.
The stories and songs of his friend, such as „Ich Schiess den Hirsch im wilden Forst” and „Transylvania blessed country, land of plenty and strength” have attracted August von Spiess and aroused his curiosity.

ROMANIA – FIRST IMPRESSION
On graduation, August R. von Spiess requested to be assigned on August 18, 1885, to the Infantry 64 Regiment, stationed in the area of Orăştie – Sebeş – Alba (Romania), of the Orăştie garrison. Here he „found a very friendly population, that consisted of three nations: Transylvanian Saxons, Hungarians, and Romanians, among whom there were many hunters”. With these local hunters, Spiess has served his apprenticeship, from running dogs to strict rules of hunting.

DSC_0215

DSC_0156Untitled_Panorama1

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s